Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Team & Grupputveckling

Vad är ett team och vad är en grupp? Är det någon skillnad? Vi använder orden med samma men ibland olika innebörd. Psykologen och grupp-, och organisationsforskaren Susan A. Wheelan förklarar skillnaden så här:

 

“En grupp strävar efter att få gemensam förståelse för uppgiften och gemensamma arbetsmetoder. Ett team har redan identifierat, tolkat och skapat en gemensam förståelse för uppgiften. Man har dessutom utvecklat strategier för hur den ska lösas och kommit överens om hur problem på vägen ska hanteras.”

 

För oss innebär det att vi arbetar både med grupp-, och teamutveckling. En grupp som skall utvecklas till att bli ett team, eller ett team som behöver fortsatt utveckling för att bevaras som team eller för den delen också som skall avvecklas. Det kräver också ett arbete att göra ett bra avslut.

 

68927_10151187356638848_2002377995_n

 

En förutsättning för att man skall kunna arbeta bra tillsammans och dra nytta av varandras kompetenser är att man har en öppen och bra kommunikation och dialog. För att vi människor skall kunna samverka som ett väl fungerande arbetslag/team behöver vi även känna förtroende och tillit. Tillit till oss själva, vår egen förmåga och våra kollegors. Förtroendet kan uppnås genom att man känner sig trygg. Trygg i den egna rollen, trygg i kunskapen om sin egen förmåga, sina starka och svaga sidor, trygghet i gruppen och naturligtvis i det egna företaget. En väl fungerande arbetsgrupp består av ett antal personer som respekterar varandra, som delar ett antal värderingar och som tillsammans bildar ett komplementärt team där var och en förstår sin roll och sitt eget ansvar.

 

Är ni ett högpresterande team?  

En workshop där vi kan erbjuda den (förmodligen) mest konkreta och effektiva upplevelsebaserade utbildning du varit på. I denna workshop kommer du att lära känna dina gruppmedlemmar samtidigt som du får syn på dina egna styrkor och utvecklingsområden på ett enkelt med ändå kraftfullt sätt. Vi arbetar tillsammans med hästarna i H.A.L.T® som är ett mycket effektivt sätt att utforska både dina och dina kollegors styrkor och vad ni behöver utveckla för att nå till ett högpresterande team. Workshopen kombineras med fördel med en förberedande analys med hjälp av Susan Wheelan’s verktyg GDQ (läs mer nedan). För mer information se information här:  Workshop Teambuilding Är ni ett högpresterande team?

 

 

 

Medicine Wheel Tool™

Medicin hjulet svenska

Medicine Wheel Tool™ eller Medicinhjulet på svenska är ett enkelt men tydligt verktyg som vi ofta använder i grupputvecklingssammanhang. I en process arbetar vi oss igenom områden som;  ”Vad är syftet” med vår grupp/avdelning/projekt, vilket ledarskap & värderingar behöver vi för att föra det syftet framåt, vad är vår vision och mål för arbetet, vilka är berörda, vilka är våra intressenter och hur skall vi gå tillväga för att nå målen. Genom att skapa samsyn kring dessa frågor tidigt i ett projekt eller en arbetsgrupp möjliggörs att implementering/genomförandet går snabbare och mindre tid behöver läggas på att ifrågasätta hur saker och ting sker. Det finns en stor poäng med att gå i just den ordningen – hur ofta är det inte att vi börjar ”baklänges” med ”det fungerar inte – vi måste göra en omorganisation” och sen får frågorna besvaras åt andra hållet. Det blir sällan lika bra.

 

GDQ

Susan Wheelan har utvecklat ett analysinstrument – GDQ som mäter hur en grupp fungerar just nu. Wheelan har samlat en hel mängd tidigare forskning om grupper och gruppers utveckling och har tagit fram ett instrument där vi kan mäta i vilken fas gruppen befinner sig. Det är alltså en ögonblicksbild men eftersom grupper genomgår ett antal faser på sin väg mot att bli högpresterande team kan man genom att genomföra en GDQ analys även få hjälp med vilka områden som gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet.

 

Team Management Profile (TMP)

Som input till en grupputvecklingsprocess kan man välja att använda sig av ett analysverktyg som ger feedback på vilka arbetspreferenser varje individ har. Olika människor har ofta olika förhållningssätt till arbetet – och olika sätt att göra saker på. Genom att förstå och hantera dessa likheter och olikheter kan det vara ett steg på vägen till ett väl fungerande team och även en väg till ökad självkännedom. Varje individ ges möjlighet till personlig feedback och personlig utveckling. Läs mer om TMP här.